12 ม.ค. 2016

Print

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วม Legacy Hong Kong & Macau Trip 2015 คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันเข้าร่วมทริป คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองซื้อทัวร์(แก้ไขล่าสุด 13  ม.ค. 59)  คลิก  

 

* กรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วตอบยืนยันส่งหลักฐานมาทางอีเมล mkt@legacy.co.th ภายในวันที่ 26 มกราคม 2559   หากพ้นกำหนดดังกล่าวบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

หลังจากที่ท่านตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาแล้ว บริษัทฯ จะยืนยันเรื่องการเดินทาง ห้องพัก และอาหารให้ท่าน โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการเตรียมการครั้งนี้ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้  ดังนั้น  บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการวางแผนเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ หากมีเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่เป็นไปตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดสรรให้ท่านได้