06 ธ.ค. 2018

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

– กรุณาตอบยืนยันส่งหลักฐานมาทางอีเมล ev@legacy.co.th ภายในวันที่ 12 ธันวาคม  2561  

ก่อนเวลา 20.00 . หากพ้นกำหนดดังกล่าวบริษัทถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง

 – หลังจากที่ท่านตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาแล้ว บริษัทจะยืนยันเรื่องการเดินทาง ห้องพัก และอาหารให้ท่าน โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการเตรียมการครั้งนี้ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้

– บริษัทจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในการวางแผนเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ หากเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่เป็นไปตามที่ระบุมา บริษัทอาจไม่สามารถจัดสรรให้ได้