11 ก.ค. 2018

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันทริป กรณีรหัสเดี่ยว คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันทริป กรณีรหัสคู่ ผ่าน 1 สิทธิ์ คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันทริป กรณีรหัสคู่ ผ่าน 2 สิทธิ์ คลิก

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันซื้อทัวร์ผู้ติดตาม คลิก

เงื่อนไขเพิ่มเติม   

– กรุณาตอบยืนยันส่งหลักฐานมาทางอีเมล ev@legacy.co.th ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม  2561  ก่อนเวลา 20.00 . หากพ้นกำหนดดังกล่าวบริษัทถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง

 – หลังจากที่ท่านตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาแล้ว บริษัทจะยืนยันเรื่องการเดินทาง ห้องพัก และอาหารให้ท่าน โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการเตรียมการครั้งนี้ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้

– บริษัทจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในการวางแผนเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ หากเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่เป็นไปตามที่ระบุมา บริษัทอาจไม่สามารถจัดสรรให้ได้