16 ม.ค. 2019

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มจองซื้อทัวร์ฝรั่งเศส

แบบฟอร์มยืนยันทริปฝรั่งเศส(รหัสคู่ผ่าน1สิทธิ์)

แบบฟอร์มยืนยันทริปฝรั่งเศส(รหัสคู่ผ่าน2สิทธิ์)

แบบฟอร์มยืนยันทริปฝรั่งเศส(รหัสเดี่ยว)

แบบฟอร์มแลกRP แพคเกจทัวร์ฝรั่งเศส

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  

– กรุณาตอบยืนยันส่งหลักฐานมาทางอีเมล ev@legacy.co.th ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 20.00 . หากพ้นกำหนดดังกล่าวบริษัทถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง

 – หลังจากที่ท่านตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาแล้ว บริษัทจะยืนยันเรื่องการเดินทาง ห้องพัก และอาหารให้ท่าน โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการเตรียมการครั้งนี้ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้

– บริษัทจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในการวางแผนเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ หากเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่เป็นไปตามที่ระบุมา บริษัทอาจไม่สามารถจัดสรรให้ได้