23 มี.ค. 2018

ซื้อผลิตภัณฑ์ Dealer Product สะสมคะแนน

แล้วเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวฟรีแบบบุฟเฟ่ต์ตามต้องการ

 

เงื่อนไขการแลกคะแนน Legacy Buffet World Trip Project

1.ผู้ที่ใช้คะแนนสะสมจากการซื้อสินค้า Dealer Product เมื่อมีการใช้แลกโปรแกรมท่องเที่ยว Legacy Buffet World Trip ไปแล้ว จะถูกหักลบออกจากระบบตามกติกา และสามารถสะสมคะแนนอีกได้ โดยต้องเริ่มนับใหม่

2.สำหรับผู้ที่สะสมคะแนนจากการซื้อสินค้า Dealer Product ตั้งแต่เริ่มต้น หากยังไม่ได้ใช้แลกโปรแกรมท่องเที่ยวใดๆ ยังสามารถสะสมคะแนนไว้เลือกใช้ตามโปรแกรมที่จัดไว้ให้ได้

3.คะแนนสะสมของท่านจะมีอายุตามสมาชิกภาพการเป็นนักธุรกิจเลกาซี

4.สามารถโอนสิทธิ์การท่องเที่ยวให้ผู้อื่นไปแทนได้

5.เมื่อต้องการใช้คะแนนสะสมแลกทริปท่องเที่ยวตามที่ต้องการ ให้ท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์ได้ที่ Legacy Shop ทุกสาขา ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในโปรแกรมแต่ละประเทศ

6.ทางบริษัทฯ จะยืนยันสิทธิ์การแลกคะแนนท่องเที่ยว Buffet World Trip ของท่านภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ยื่นเรื่อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

7.เงื่อนไขทริปท่องเที่ยว Legacy Buffet World Trip Project เป็นไปตามที่บริษัทฯ ทัวร์ กำหนด

 


เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า Dealer Product คลิก

รายการสินค้าที่ร่วมรายการ Dealer Product คลิก