15 ม.ค. 2019

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มตอบยืนยันทริป ฝรั่งเศส _กรณีรหัสเดี่ยว  >> คลิก             
  • แบบฟอร์มตอบยืนยันทริป ฝรั่งเศส_กรณีรหัสคู่ผ่าน 2สิทธิ์ >> คลิก
  • แบบฟอร์มตอบยืนยันทริป ฝรั่งเศส_กรณีรหัสคู่ผ่าน 1 สิทธิ์ >> คลิก
  • แบบฟอร์มจองซื้อทัวร์ ทริปฝรั่งเศส >> คลิก                             
  • แบบฟอร์มแลก RP ทริปฝรั่งเศส >> คลิก

เอกสารสำหรับการขอวีซ่า

  • แบบฟอร์มเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า >> คลิก

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

– กรุณาตอบยืนยันส่งหลักฐานมาทางอีเมล ev@legacy.co.th ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 20.00 . หากพ้นกำหนดดังกล่าวบริษัทถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง

 

 – หลังจากที่ท่านตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาแล้ว บริษัทจะยืนยันเรื่องการเดินทาง ห้องพัก และอาหารให้ท่าน โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการเตรียมการครั้งนี้ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้

 

– บริษัทจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านในการวางแผนเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ หากเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่เป็นไปตามที่ระบุมา บริษัทอาจไม่สามารถจัดสรรให้ได้