WELCOME TO LEGACY CORP

NEVER START A BUSINESS JUST TO MAKE MONEY. START A BUSINESS TO BUILD A LEGACY.

ຕຳນານບົດໃໝ່ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ທຸລະກິດທີຢັ້ງຢືນຢ່າງແທ້ຈີງ ເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງອີກໜື່ງມິຕິ ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍໃຫ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງຊີວິດທີ່ໝັ້ນຄົງ

Vision

ເລກາຊີຕຳນານບົດໃໝ່ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ເຮົາເບິ່ງວ່າ“ນັກທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ” ເປັນເຈົ້າຂອງເຄືອຂ່າຍຢ່າງແທ້ຈີງ

Mission

ເຮົາຈະດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງໝັ້ນຄົງຢັ້ງຢືນດ້ວຍຄຸນນະທຳ ຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງມອບສີນຄ້າ-ບໍລິການທີ່ພັດທະນາຄຸນນະພາບ ຊີວິດ

Commitment

ເຮົາພ້ອມຮັບຟັ້ງສຽງສະທ້ອນຈາກນັກທຸລະກິດ ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຢັ້ງຢືນ

ຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ການເລີ້ມຕົ້ນທຸລະກິດ Legacy ຕຳນານບົດໃໝ່ຂອງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ

HILIFE

ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ

ຊີວິດທີ່ກ້າວໄປສູ່ ຄວາມສຳເລັດຈະມັກຈະເດີນ ຄູ່ຂະໜານໄປກັບການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເມື່ອສຸຂະພາບດີເປັນພື້ນຖານດີແລ້ວຫົນທາງທີ່ຈະກ້າວໄປພົບກັບຄວາມສຳເລັດ ຂ້າງໜ້າກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກເພາະເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສີ່ງສຳຄັນ

ເຮົາຈື່ງຄັດສັນຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ“ດີ” ແຕ່ຕ້ອງ “ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍມີມາດຕາຖານທີ່ທັນສະໃໝປອດໄພ ແລະ ອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານທີມີປະໂຫຍດ ຄົບຖ້ວນ

ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍພັກດັນໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມແຂງແຮງສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ເກິດຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຕໍ່ໄປ

ເບິ່ງສິນຄ້າທັງໝົດ

cover-hilife

cover-hibright

ຜະລິດຕະພັນເບິ່ງແຍງຜິວ

SKINCARE

ຄວາມປອດໄພຖືເປັນສີ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກິດຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ ເຮົາຈື່ງພິຖີພິຖັນເລືອກຜະລິດຕະພັນໃນການເບິ່ງແຍງຜິວພັນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ

ໝັ້ນໃຈໄດ້ເຖິງຄວາມປອດໄພ ດ້ວຍວັດຖຸດິບຫຼັກທີ່ຄັດສັນມາຈາກທຳມະຊາດ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມເລື່ອງຜິວພັນ ແລະ ຮ່າງກາຍໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ  ບຸກຄະລີກກະພາບ ທີ່ດີຍີ່ງຂື້ນ 

ເບິ່ງສິນຄ້າທັງໝົດ

HIGENE

ຜະລິດຕະພັນໃນເຮືອນຄົວ

ເມື່ອສີ່ງແວດລ້ອມເປັນສີ່ງສຳຄັນທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບຊີວິດໂດຍກົງ ເຮົາຈື່ງຄັດສັນຜະລິດຕະພັນໃນເຮືອນຄົວທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ອາທີ ຜົງຊັກຟອກ (ແຟບ) ນ້ຳຢາລ້າງຈານ, ນ້ຳຢາຊັກຜ້າ, ນ້ຳຢາປັບ ຜ້ານຸ້ມ, ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມສະອາດ ໃນເຮືອນຄົວ ທັ່ງໝົດລ້ວນຜ່ານຂະບວນການຜະລິດດ້ວຍວັດຖຸດິບຈາກທຳມະຊາທັງໝົດ ພ້ອມເບິ່ງແຍງທ່ານ ແລະ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ດ້ວຍຄວາມຮ່ວງໃຍ ໃນທຸກວິນາທີ

ເບິ່ງສິນຄ້າທັງໝົດ

cover-hiklean

cover-hibrid

HIBRID

ໄລນ໌ສະໄຕຣ໌

ນອກຈາກຜະລິດຕະພັນອັນໂດດເລັ່ນເໝືອໃຜ ເລກາຊີຍັງມີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ພ້ອມຈະເຕິມເຕັມໃຫ້ຊີວິດຂອງຄຸນມີຄຸນນະພາບຢ່າງແທ້ຈີງ ເຮົາມີກິດຈະກຳດີໆ ແລະ ໂປຼໂມຊັນສຸດຄຸ້ມທີ່ຕ້ອງເອີ້ນວ່າເປັນ“ສິດທິພິເສດ” 

ຕຽມເອົາໄວ້ສຳລັບນັກທຸລະກິດຂອງເຮົາທຸກຄົນ ເພື່ອທີ່ຈະຄອຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ພ້ອມຕອບໂຈດໄລນ໌ສະໄຕຣ໌ ຂອງນັກທຸລະກິດ ແລະ ຄອບຄົວຢ່າງທົ່ວເຖີງ

ເບິ່ງສິນຄ້າທັງໝົດ