HIVE PERFECT TRANSLUCENT LOOSE POWDER

Legacy CorpProductHIVE PERFECT TRANSLUCENT LOOSE POWDER
_MG_5017

HIVE PERFECT TRANSLUCENT LOOSE POWDER

ໄຮຟ ເພີເຟັກ  ທານສ໌ລູເຊັນທ໌ ລູສ ພາວເດີ້

ແປ້ງຝຸ່ນເນື້ອລະອຽດບາງເບົາ ໃຊ້ໄດ້ທຸກສະພາບໂທນສີຜິວ ດ້ວຍລັກສະນະສະເພາະຂອງຄວາມໂປ່ງແສງຂອງເນື້ອແປ້ງ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ສີຮອງພື້ນປ່ຽນ ພ້ອມຄຸນສົມບັດໃນການຄອບຄຸມຄວາມມັນ

ວິທີໃຊ້: ໃຊ້ພັບແຕະແປ້ງໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ກົດຊັບຄ່ອຍໆແລ້ວເກີ່ຍໃຫ້ນຽນທົ່ວໃບໜ້າ

ປະລິມານ 17 g

ລະຫັດສິນຄ້າ LA 2017