ကြန္ယက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ သမိုင္းသစ္ျဖစ္သည့္ လီဂဲဆီ စီးပြားေရးအား စတင္ပါရန္ လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

 

ကၽြနု္ပ္တို႔ရင္ထဲတြင္ ရွိေနမည့္ ခံယူခ်က္မွာ ကြန္ယက္စီးပြားေရး အား ဘဝတြင္ခိုင္မာသည့္ အာမခံခ်က္ကို ထားရွိ ေပးနုိင္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ကြန္ယက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈရွိေစရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနစဥ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ထပ္ၾကပ္မကြာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ေရရွည္ဝင္ေငြ ရရွိမႈအားလည္း ျပန္လည္လက္ခံ ရရွိေစမည္။ ဘဝ၏လြပ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အရသာကို ယေန႔ေခတ္ ကာလအတိုင္း လက္ခံရရွိေစမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား အပါအဝင္ အားလံုးကို တိုးတက္ေသာ လူေနမႈဘဝရရွိေစရန္ အစဥ္အျမဲ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈနွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို႔သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပင္ျဖစ္သည္။

NEVER START A BUSINESS JUST TO MAKE MONEY.
START A BUSINIESS TO BUILD A LEGACY.

ေငြရရွိေရးအတြက္သာ စီးပြား ေရးအား စတင္ျခင္းထက္ လွပေသာ လီဂဲဆီ ဒ႑ာရီအား တည္ေဆာက္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား စတင္ၾကပါစို႔

VISION

လီဂဲဆီ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းအသစ္ျဖင့္ကြန္ယက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
“ကြန္ယက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္” မ်ားသည္ ကြန္ယက္စီးပြားေရး၏ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြနု္ပ္တို႔ မွတ္ယူထားရွိပါသည္။

MISSION

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ခိုင္မာ တည္ျမဲမႈရွိေစရန္အတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႔မွ စည္းကမ္းနွင့္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ အခ်က္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ သတ္မွတ္ထား ရွိသည့္အျပင္  ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာျဖင္ ့ ေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ထား ေသာထုတ္ကုန္ မ်ားအားျဖင့္ လူေနမႈစနစ္အား တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေစနုိင္ပါသည္။

FOUNDER & S55 CO-FOUNDER
HIVE SYSTEM
ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ေတြးေခၚမႈ

အေတြးအေခၚေကာင္းမြန္မႈသည္ Legacy ၏လုိအပ္သည့္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္ဟု မွတ္ယူထား၍ “ပ်ားအံု”အားစံျပ ထားရွိပါသည္။ ပ်ားတို႔၏ သဘာဝမွာ သြက္လက္ျခင္း စည္းကမ္းရွိျခင္း ၾကိဳးစားျခင္း တာဝန္သိတတ္ျခင္း နွင့္တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးယိုင္းပင္း ကူညီျခင္း တို႔ရွိၾကသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔တစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္ ကိုယ္စီရွိသည့္နည္းတူ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္သြားေနၾကခ်ိန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တတ္က်ြမ္းနားလည္မႈမ်ားကို တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး နွီးေနွာဖလွယ္ကူညီသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြနု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ “ပ်ားအံု”သကဲ့သို႔ ၾကိဳးစား ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္။