အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံ ျဖည့္စြက္လိုပါလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၂၄၀၈၀၇၇၇ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္သည္။

လိပ္စာ

เลขที่ 90/32-33 อาคารสาธรธานี ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลมเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ဖုန္း
Tel: +66 (0) 2-408-0777
Fax:+66 (0) 2-636-6161
အီးေမးလ္