ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕နွင့္အနီးတစ္ဝိုက္

Sathorn Branch

90/32-33 ,12 floor,Sathorn Tharni Building,North sathorn, silom , Bangrak,Bangkok,10500, Thailand
အီးေမးလ္၊ : sathorn.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 061-423-7771

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
တနလၤာ မွ စေန ထိ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉း၃၀ နာရီ
ပိ္တ္ရက္
တနဂၤေနြ ေန႔တိုင္း နွင့္ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္
เปิดในแผนที่นำทาง

Trendy 2 Branch

10, room 10/32 1A floor sukumvit 13 Klong Toei Nuea Wattana Bangkok 10110

အီးေမးလ္၊ : trendy2.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 092-275-4442

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
တနလၤာ မွ စေန ထိ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉း၃၀ နာရီ
ပိ္တ္ရက္
တနဂၤေနြ ေန႔တိုင္း နွင့္ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Thonglor Branch

Noble Remix building Sukhumvit road Khongton Sub-district, Khongtoey District, Bangkok 10110 Thailand
အီးေမးလ္၊ : thonglor.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 061-408-4447

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္

တနလၤာေန႔ – ေသာၾကာေန႔ အခ်ိန္ ၁၂ : ၀၀ – ၁၉ : ၀၀ နာရီ
စေန – တနဂၤေနြေန႔ အခ်ိန္ ၁ : ၀၀ – ၁၈ : ၀၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ
စပြန္ဆာလုပ္ရန္သတ္မွတ္ေနရာ
တနလၤာေန႔ – ေသာၾကာေန႔ အခ်ိန္ ၁၂ : ၀၀ – ၂၀ : ၃၀ နာရီ
စေန – တနဂၤေနြေန႔ အခ်ိန္ ၁ : ၀၀ – ၁၇ : ၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ
ပိတ္ရက္
လစဥ္၏၁ရက္ေန႔ နွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ မ်ားမွလြဲ၍ ေန႔စဥ္ဖြင့္သည္။
ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Branch Bangkapi

1,1577 Building 1 floor Ramkamheng 60/4 BangkapiBangkok 10240 Thailand
အီးေမးလ္၊ : 1577.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 092-276-6886

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
တနလၤာ မွ စေန ထိ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ ผ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉း၃၀ နာရီ
ပိ္တ္ရက္
တနဂၤေနြ ေန႔တိုင္း နွင့္ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္
ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

အလယ္ပိုင္းေဒသ

Branch Nakhon Pathom

171 Tesa road Prapatone Sub-district, meuang District, Nakhon Pathom 73000 Thailand
အီးေမးလ္၊ : nakhonpathom.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 061-410-7771

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ .

ပိတ္ရက္
တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္
ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Temporary Distribution Centre Nakhonsawan

255/4 Village No.10 , Nakhonsawantok Sub-district, meuang District, Nakhonsawan 60000 Thailand
အီးေမးလ္၊ : nakhonsawan.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 092-284-7890

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္
၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ
ပိတ္ရက္ ၊
တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္
ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

เปิดในแผนที่นำทาง

ေျမာက္ပိုင္းေဒသ

Temporary Distribution Centre khonkaen

255/4 Tontan Market , Village No.17 ,Mittraphap Road,naimeuang Sub-district, meuang khonkaen District, Khonkaen 40000 Thailand
အီးေမးလ္၊ : khonkaen.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 061-410-5559

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ

ပိတ္ရက္ ၊
တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Branch Chaingmai

Biz Point 2 34/5-6 maehei Sub-district,Somphot Chaingmai 700 year Road , meuang Chaingmai District, Chaingmai 50100 Thailand

အီးေမးလ္၊ : chiangmai.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 092-278-0220

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ

ပိတ္ရက္ ၊

တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

အေရွ့ဘက္ေဒသ

Rayoung Branch

77/34 Rachampol road, , Village No.1 ,Nern pra Sub-district, meuang Rayong District,
Rayong 21000 Thailand
အီးေမးလ္၊ : rayong.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 092-284-7775

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ

ပိတ္ရက္
တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

 

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Branch Chonburi

72/162 , Village No.4 , Banglamung Sub-district, Banglamung District,
Chonburi 20150 Thailand
အီးေမးလ္၊ : chonburi.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 063-225-1133

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ
ပိတ္ရက္ ၊
တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

เปิดในแผนที่นำทาง

ေတာင္ပိုင္းေဒသ

Temporary Distribution Centre Phuket

143/91 , Village No.5 , Prachasamugkee Road ,Ratsada Sub-district, meuang District,
Phuket 83000 Thailand
အီးေမးလ္၊ : phuket.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 093-124-4567

ဝန္ေဆာင္မႈေ8ပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ
ပိတ္ရက္ ၊
တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Branch Hatyai

24 , Sinbenchapol building ,Por.Nuttapol Soi,Sriphuwanart Road,Hatyai District,
Songkla 90110 Thailand
အီးေမးလ္၊ : hatyai.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 092-278-0006

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ
ပိတ္ရက္ ၊

တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္
ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Temporary Distribution Centre Yala

15/3, Pung meuang Road, Sateng Sub-district, Meuang yala district,Yala
95000 Thailand
အီးေမးလ္၊ : yala.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 061-423-7774

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ
ပိတ္ရက္ ၊

တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္
ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Temporary Distribution Centre Nakornsrithammarat

132/15 pakphanang road Nai meuang Sub-district, meuang Nakornsrithammarat District, Nakornsrithammarat 80000
အီးေမးလ္၊ : nakornsri.shop@legacy.co.th
ဖုန္း : 063-216-0022

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္
အဂၤါေန႔မွတနဂၤေနြေန႔ထိ အခ်ိန္ ၊ ၁၁:၀၀-၁၈:၃၀ နာရီ
လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ လကုန္ရက္ ၁၁:၀၀-၁၉:၃၀နာရီ

ပိတ္ရက္ ၊

တနၤလာေန႔ လစဥ္၏၁ရက္ေန႔တိုင္းနွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ ရက္တိုင္းပိတ္သည္။

เปิดในแผนที่นำทาง

နိုင္ငံျခား

Lao People’s Democratic Republic

Phonthan Neua Village, Saysettha District, Kamphengmuang (T4 Road), Vientiane, Lao PDR

အီးေမးလ္၊ : daoyot.s@legacy.co.th
ဆိုင္ခြဲ မန္ေနဂ်ာ : Daoyot Srida
ဖုန္း : +856-209-650-2049

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း

Republic of the Union of Myanmar

Room No.(B-18),(B-59),(B-60) People’s Park & People’s Square, U Wisara Road, Dagon Township

အီးေမးလ္၊ : nansabai.m@legacy.co.th
ဆိုင္ခြဲ မန္ေနဂ်ာ: Nan Sabai Min
ဖုန္း :

ေျမပံုအရလမ္းေၾကာင္း