คู่มือนักธุรกิจ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง เดือน กุมภาพันธ์ 2561) คลิก

ประกาศจรรยาบรรณ (ล่าสุด 9 ก.ย.2560)  คลิก  

รายละเอียดการสมัครและกฎจรรยาบรรณเบื้องต้น (ล่าสุด 9 ก.ย.2560) คลิก

กำหนดระยะเวลาหมดอายุ/ลาออก/สมัครใหม่ (ล่าสุด 9 ก.ย.2560)  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารกฎจรรยาบรรณและมาตรการลงโทษ (ล่าสุด 27 ก.ค.2560)  คลิก

รายชื่อเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าเลกาซี (ล่าสุด 9 พ.ค. 2561)   คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ เข้าที่ระบบ MEMBER LOGIN คลิก

ประกาศ เรื่องกำหนดราคาขายปลีกและราคาควบคุมของสินค้าเลกาซีประเภทต่างๆ (ล่าสุด 22 มิ.ย. 61) คลิก

ประกาศ รายการเลขอย.และเลขมอก. สินค้าเลกาซีประเภทต่างๆ คลิก

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการต่ออายุสมาชิกเลกาซี คลิก

ประกาศ ระวังการซื้อสินค้าปลอม คลิก