Brainergy

B ลงเว็บ

Brainergy

Brainergy course

ค้นหาศักยภาพผู้นำผ่าน ลายนิ้วมือ

-รู้จักตัวตน – อุปนิสัยที่แท้จริง เพื่อความสำเร็จที่ง่ายขึ้น

-เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

-ค้นหาแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง

-นำความถนัดมาพัฒนาเป็นสิ่งที่รัก

-ลดความขัดแข้งระหว่างการทำงานและการดำรงชีวิต

-เพื่มเสน่ห์และกลยุทธ์ในการติตต่อสื่อสาร

-เข้าใจแนวทางการเรียนรู้ สร้างศักยภาพเด็กๆเติบโตสมวัย

 

BRAINERGY COURSE

รหัส TH4337