Legacy

BENEFITS & PRIVILEGES

สมัครเป็นสมาชิกเลกาซีเพียง 500 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ซื้อสินค้าคุณภาพในราคาสมาชิก โปรโมชั่นพิเศษ สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล สิทธิในการเริ่มต้นสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจ รวมถึงร่วมทริปสัมมนาท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างความมั่นคงในด้านคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับเรา


หรือสมัครเป็นสมาชิกแบบ VIP Member ค่าสมัคร 200 บาท รับ Voucher สำหรับช้อปปิ้งทันที มูลค่า 200 บาท เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายง่ายๆ ให้เป็นคะแนน พร้อมสิทธพิเศษ เติมเต็มสมาร์ทไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่คุณไม่ควรพลาด

Legacy

สิทธิประโยชน์คุ้ม
สำหรับนักธุรกิจเลกาซี

และสามารถสะสมคะแนนทำคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ และสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับทางบริษัท ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด5 สิทธิประโยชน์คุ้ม
สำหรับนักธุรกิจเลกาซี

และสามารถสะสมคะแนนทำคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ และสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับทางบริษัท ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดLegacy

1.สิทธิซื้อสินค้าราคาสมาชิก

  • ได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัท
  • สิทธิซื้อสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย ในกลุ่ม Hibrid Partner ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น

Legacy

2.สิทธิรับกำไรส่วนต่างจาก การค้าปลีก

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากทางบริษัทอย่างเป็นทางการ รับกำไรค้าปลีกจากส่วนต่างราคาทุนและราคาจำหน่าย
Legacy

3.สิทธิรับ Reward Point (RP)เพื่อ สะสมไว้ใช้แลกสินค้าพิเศษมากมาย

  • สามารถสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าต่างๆ ของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน
  • สามารถสะสมแต้มได้ไม่จำกัด
  • นำแต้มที่สะสมไว้มาใช้แลกสินค้าในกลุ่ม Hibrid Partner ได้
Legacy

4.สิทธิรับเงินคืนจากยอดการซื้อ สินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เพียงมียอดซื้อ/ ขายสินค้าตามเงื่อนไข มีสิทธิได้รับเงินคืนสูงถึง 85%
Legacy

5.สิทธิรับรายได้ตามแผนการ ดำเนินธุรกิจอีกมากมาย

ได้รับรายได้ตามแผนการจ่ายโบนัส 3 ข้อ ตามเงื่อนไขของบริษัท

เงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจเลกาซี

บริษัทฯ มีลักษณะของการสมัครเข้าร่วมธุรกิจแบบเดียว ทุกคนที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบใดจะมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน สามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือนักธุรกิจทุกประการ

Legacy


คุณสมบัติของผู้สมัคร


ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครองและของผู้สมัคร กรณีของสามีภรรยา ทั้งที่จดทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกันและต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจเลกาซี และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ

อัตราค่าสมัครเป็นนักธุรกิจเลกาซี 500 บาท
หมายเหตุ :  สมัครได้ 1 คน ต่อ 1 รหัส เท่านั้น (สามีและภรรยาถือเป็นบุคคลเดียวกัน)
Legacy


การยื่นใบสมัคร


นักธุรกิจเลกาซีสามารถใช้ใบสมัครที่ซื้อจากบริษัทฯ และทำการสมัครในระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัทฯ ภายใน 60 วัน โดยแนบเอกสารมาพร้อมกับการคีย์ข้อมูลการสมัครทางระบบออนไลน์ หรือยื่นเอกสารตัวจริงที่เคาน์เตอร์บริการเลกาซีทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งไฟล์เอกสารมายังอีเมล app@legacy.co.th

เมื่อพนักงานได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครของท่านและตรวจสอบ เอกสารว่าถูกต้องครบถ้วน ก็จะทำการบันทึกรับในระบบให้เป็นที่เรียบร้อย

หมายเหตุ : หากนักธุรกิจไม่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายในรยะเวลา 60 วัน จะถือว่ารหัสนั้นเป็นโมฆะ และจะสมัครใหม่ได้หลังจากเป็นโมฆะไปแล้ว 60 วัน


การยื่นใบสมัครทางออนไลน์


เมื่อนักธุรกิจเลกาซีกรอกข้อมูลการสมัคร และทำการบันทึกในระบบออนไลน์แล้ว ท่านสามารถนำส่งเอกสารการสมัครโดยการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน โดยกดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ และส่งทางออนไลน์

Legacy


เอกสารประกอบการสมัคร


บุคคลทั่วไป

1.แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของบริษัทฯ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุ “เพื่อการสมัครเลกาซีเท่านั้น”

3.ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตรบุตรที่ระบุการเป็นบิดามารดาหรือภาพถ่ายงานแต่งงานในบรรยากาศต่างๆ จำนวน 10 ภาพ กรณีต้องการสมัครร่วม

4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น หากท่านมิได้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้ทางบริษัทฯ ท่านก็จะยังไม่ได้รับการโอนโบนัสที่เกิดขึ้น (หากมีโบนัส บริษัทฯ จะยังเก็บโบนัสของท่านไว้และจะโอนให้ในรอบการจ่ายโบนัส เมื่อท่านได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านั้น) โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่ท่าน Log In เข้าระบบ ด้วยข้อความเตือนให้ท่านส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมายังบริษัทฯ และท่านต้องระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจเลกาซีของท่านในสำเนาดังกล่าวด้วย

5.ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/ มารดา/ ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย)
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (บิดา/ มารดา/ ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย)

Legacy

สิทธิประโยชน์ของนักธุรกิจเลกาซี

1.ชุดสมัคร ประกอบด้วย Welcome Set ซึ่งมี แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ คู่มือนักธุรกิจ ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักธุรกิจเลกาซีใช้ออกเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า) ใบสมัคร USB และผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

2.การเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3.รายได้และผลตอบแทนตามแผนธุรกิจเลกาซี

4.การประกันอุบัติเหตุในวงเงินคุ้มครองรหัสละ 100,000

Legacy

การดำรงสถานภาพของนักธุรกิจเลกาซี

1. นักธุรกิจเลกาซีจะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเลกาซีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร

2. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของนักธุรกิจเลกาซี 250 บาท/ ปี โดยสามารถต่ออายุสมาชิกภาพได้ล่วงหน้า 30 วัน นับถึงวันหมดอายุสมาชิกภาพ บรษัทฯ จะแจ้งเตือนวันหมดอายุของท่านให้ทราบล่วงหน้าในระบบ จนกว่าท่านได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีจดหมายแจ้งวันหมดอายุให้ท่านทราบ ดังนั้นนักธุรกิจเลกาซีต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวันหมดอายุด้วยตนเอง

3. นักธุรกิจเลกาซีสามารถต่ออายุสมาชิกภาพสายได้ภายใน 90 วัน หลังจากวันหมดอายุสมาชิกภาพ

4. การต่ออายุสมาชิกภาพสาย จะนับอายุการดำรงสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเลกาซีตามวันที่สมัคร และมีอายุสมาชิกภาพ 1 ปี เช่นเดิม

ตัวอย่างการต่ออายุสมาชิกสาย นายดวงเด่นสมัครเป้ฯนักธุรกิจเลกาซีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 จะมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 มีสิทธิในการต่ออายุสมาชิกสายได้ 90 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ถ้านายดวงเด่นมาดำเนินการต่ออายุสมาชิกในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 วันที่ครบอายุการเป็นสมาชิกนักธุรกิจเลกาซีในครั้งต่อไปคือ 20 พฤษภาคม 2560

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่สมัครเป็นนักธุรกิจเลกาซี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้บุคคลดังกล่าวทราบในทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยสมัครหรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็น นักธุรกิจเลกาซีก็ตาม การสมัครเป็นนักธุรกิจเลกาซีจะมีสถานภาพการเป็นนักธุกิจโดยสมบูรณ์เมื่อได้มีการทำการบันทึกข้อมูล ในใบสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครว่าครบถ้วนสมบูรณ์โดย เจ้าพนักงานของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่บริษัทฯ ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองยังมิได้หมายความว่าการสมัครเป็นนักธุรกิจเลกาซีเสร็จสมบูรณ์แต่ประการใด

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของนักธุรกิจเลกาซีทุกกรณี หากนนักธุรกิจเลกาซีกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณหรือดำเนินธุรกิจบบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการตักเตือน จากบริษัทฯ แล้วเพิกเฉย มิได้ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแก้ไจการดำเนินธุรกิจเลกาซีของตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องดีงาม

การลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเลกาซี

1.นักธุรกิจเลกาซีสามารถยื่นขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเลกาซีได้ตลอดเวลา โดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ในการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มายังสำนักงานใหญ่เท่านั้น

2.นักธุรกิจเลกาซีที่ขอลาออกจากการเป็นนักธุรกิจเลกาซีแล้วท่านจะสามารถยื่นขอสมัครเป็นนักธุรกิจเลกาซีใหม่ได้อีกครั้งหลังจากครบ 180 วัน นับจากวันที่ลาออก ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครเป็นนักธุรกิจเลกาซีทุกกรณี

3.กรณีผู้ลาออกและสมัครใหม่ภายใต้สายการสปอนเซอร์ใหม่แล้วมีผู้อยู่ภายใต้สายการสปอนเซอร์เดียวกัน (สายเดิม) ลาออกและ ไปสมัครต่อผู้ที่มาจากสายงานเดิมก่อนหน้า สามารถสมัครได้หลังจากยื่นใบลาออก 1 ปี