จรรยาบรรณเลกาซี

BR01 คู่มือนักธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2563) และประกาศต่างๆ
BR02 ใบสมัครและสัญญาการเข้าร่วมธุรกิจ และตัวอย่างการกรอกเอกสาร (ฉบับปรับปรุง เดือน พฤษภาคม 2563)
BR03 แบบฟอร์ม ขอจดเปลี่ยนชื่อบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล (ฉบับปรับปรุง 1 มีนาคม 2563)
BR04 แบบฟอร์ม ขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) (ฉบับปรับปรุง 1 มีนาคม 2563)
BR05 แบบฟอร์ม ขอเพิ่มชื่อผู้สมัครรหัสร่วม (ฉบับปรับปรุง 15 มกราคม 2564)
BR06 แบบฟอร์ม ขอถอนชื่อผู้สมัครรหัสร่วม (ฉบับบปรับปรุง 15 มกราคม 2564)
BR07 แบบฟอร์ม ขอสลับรหัสคู่ (ฉบับบปรับปรุง 15 มกราคม 2564)
BR08 แบบฟอร์ม ขอโอนสิทธิ์ธุรกิจกรณีผู้สมัครหลักเสียชีวิต (ฉบับปรับปรุง 1 มีนาคม 2563)
BR09 แบบฟอร์ม ขอลาออกนักธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง 1 มีนาคม 2563)
BR10 แบบฟอร์ม ลาออกประเภทสมาชิก VIP Member (ฉบับปรับปรุง 10 เมษายน 2562)
BR11 แบบฟอร์ม ขอสมัครใหม่ กรณี Non-Active 120 วัน
BR12 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนคืนสินค้า (ฉบับปรับปรุง 9 มิถุนายน 2564)
BR13 ประกาศ ระวังการซื้อสินค้าปลอมจาก LAZADA และ SHOPEE (ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)
BR14 รวมประกาศ รายชื่อเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าเลกาซี
BR15 หนังสือมอบอำนาจให้ซื้อสินค้า หรือรับสินค้าแทน (ฉบับบปรับปรุง 15 มกราคม 2564)
BR16 แบบฟอร์มขอยืนยันปรับปรุงข้อมูลนักธุรกิจ(ฉบับปรับปรุง 20 เมษายน 2564)

เพลง

REBORN - ดิม หรินทร์
อยู่ที่เรา (OUR LEGACY) - คาริญญ์ยวัฒ ดุรงค์จิรกานต์ (เฟิด Slot Machine)
The Legend (ตำนาน) - เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ

LEGACY E-CATALOG

Legacy Product E-Catalog 2020
Title